OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Ogólnym zadaniem oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia ludzi z miejsca pobytu podczas zaniku podstawowego zasilania. Pozwala ono na bezpieczne poruszanie się po pomieszczeniu w razie awarii prądu oraz zapobiega wybuchom paniki w przypadku, gdy konieczna jest szybka ewakuacja ludzi z budynku.

Zastosowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest konieczne w budynkach, w których krótkotrwała awaria zasilania może powodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, znaczne straty materialne oraz niesie ze sobą poważne zagrożenia dla środowiska.

System oświetlenia awaryjnego nie tylko może uratować życie, ale również zapobiega wybuchom paniki w sytuacjach mniej wyjątkowych, takich jak np. chwilowy zanik zasilania.

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne należy stosować:

 • w pomieszczeniach:
  • na widowniach kin, teatrów, filharmonii i sal widowiskowych,
  • w audytoriach, salach konferencyjnych, sportowych, lokalach rozrywkowych - przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  • na wystawach w muzeach
  • w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2 000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych,
  • w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym o powierzchni powyżej 1 000 m2,
 • na drogach ewakuacyjnych - wiodących do wyżej wymienionych pomieszczeń,
 • oświetlonych tylko sztucznie,
 • w szpitalach i budynkach przeznaczonych do pobytu ludzi z ograniczoną zdolnością poruszania się
 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 • w budynkach tymczasowych, przeznaczonych do gromadzenia ludzi,
 • w pomieszczeniach z obudową pneumatyczną, jeśli przeznaczone są jako tymczasowe budynki PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2,
 • w tymczasowych budynkach namiotowych o charakterze widowiskowym,
 • w pomieszczeniach dyspozytorni, technicznych pomieszczeniach tłoczni gazu.

 

Główne cele instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

 • Zapewnić oświetlenie dróg ewakuacyjnych i umożliwić bezpieczną ewakuację ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem,
 • Oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej,
 • Zapewniać łatwe zlokalizowanie i użycie Ręcznych Przycisków Alarmowych i podręcznego sprzętu gaśniczego (hydranty i gaśnice),
 • Umożliwiać prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych.

 

W skład każdej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wchodzą:

 • System z centralnym lub indywidualnym źródłem zasilania (bateriami),
 • Oprawy oświetlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego lub indywidualnego źródła zasilania,
 • Przewody do wykonania instalacji okablowania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • Koryta kablowe, przepusty, elementy montażowe przewodów itp.,
Zapytaj o te rozwiązanie

OŚWIETLENIE AWARYJNE - USŁUGI DODATKOWE

Projekt

Profesjonalnie zaprojektowany system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zapewnia bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w zagrożonej strefie pożarowej budynku lub obiektu.

Projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Muszą się one znajdować w miejscach pozwalających m. in. na sprawne opuszczenie budynku lub efektywne działanie w razie wystąpienia niebezpieczeństwa.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawa, są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, żłobkach i przedszkolach, szpitalach oraz w budynkach produkcyjno - magazynowych.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


PRZECIWPOŻAROWY WŁĄCZNIK PRĄDU

PRZECIWPOŻAROWY WŁĄCZNIK PRĄDU

Ogólnym zadaniem Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu ( w skrócie PWP) jest natychmiastowe wyłączenia prądu z instalacji budynku podczas wystąpienia sytuacji zagrożenia pożarowego. Głównie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (w skrócie PWP) wykorzystywany jest przez strażaków podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej. Może zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się ognia, a także przyczynia się do skuteczniejszej walki z ogniem. Urządzeń elektrycznych, które są pod napięciem, nie należy gasić wodą ani pianą gaśniczą, ponieważ jest ona dobrym przewodnikiem prądu, co może prowadzić do porażenia osoby gaszącej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem, które odłączy zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej do wszystkich obwodów – z wyjątkiem tych, które zasilają instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

 

Do tych urządzeń i instalacji przeciwpożarowych zalicza się:

 • System Sygnalizacji Pożarowej,
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO,
 • Urządzenia służące wentylacji pożarowej,
 • System Oddymiania Grawitacyjnego,
 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
 • Pompy pożarowe,
 • Windy wykorzystywane przez ekipy ratownicze.

 

Główne cele Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu ( w skrócie PWP):

 • Zapobieganie powstawaniu pożaru,
 • Wczesne wykrywanie symptomów pożaru oraz jego zwalczanie,
 • Ograniczenie skutków pożaru,
 • Umożliwienie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

 

W skład każdej instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu wchodzą:

 • Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu,
 • Wyłącznik DPX z wyzwalaczem termicznym umiejscowiony w rozdzielni elektrycznej,
 • Przewody do wykonania instalacji okablowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu,
 • Koryta kablowe, przepusty, elementy montażowe przewodów itp.,

 

Zapytaj o te rozwiązanie

PRZECIWPOŻAROWY WŁĄCZNIK PRĄDU - DODATKOWE USŁUGI

Projekt

Projektując Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP należy uwzględnić następujące czynniki m.in.:

 • warunki lokalne,
 • funkcjonalność układu,
 • możliwości lokalizacyjne,
 • prąd znamionowy aparatu, jego gabaryt oraz warunki zwarciowe występujące w miejscu jego instalacji.

Projektowanie instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Każdy z obiektów budowlanych posiada swoje cechy indywidualne, które wynikają z potrzeb jego użytkowników. Dlatego dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest prawidłowe rozmieszczenie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawach, są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, żłobkach i przedszkolach, szpitalach oraz w budynkach produkcyjno - magazynowych.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


DETEKCJA GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH

DETEKCJA GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH

Detekcja Gazów CO i LPG

W garażach i parkingach podziemnych obowiązkowe jest stosowanie urządzeń do wykrywania tlenku węgla CO (czadu) oraz oparów LPG (gaz Propan – Butan), w związku z niebezpieczeństwem zatrucia się w wyniku nadmiaru spalin samochodowych. W przypadku braku detektorów LPG zabroniony jest wjazd pojazdów zasilanych gazem LPG. System detekcji gazów musi wykryć niebezpieczne gazy, zapewnić sterowanie wentylacją mechaniczną oraz poinformować użytkowników o zaistniałym zagrożeniu.

Sprawny system wykrywania gazu tlenku węgla CO (czadu), bądź LPG (gaz Propan – Butan),  daje pewność, że użytkownikom nie grozi niebezpieczeństwo zatrucia w przypadku emisji tzw. czadu, czy też powstania atmosfery wybuchowej LPG.

 

Zastosowanie systemu detekcji CO i LPG:

 • Garaże podziemne w budynkach mieszkalnych,
 • Garaże podziemne w budynkach użyteczności publicznej,
 • Hale logistyczne i magazynowe,
 • Warsztaty samochodowe,
 • Stacje diagnostyki pojazdów.

 

W skład każdej instalacji systemu detekcji tlenku węgla CO i gazu propan-butan LPG wchodzą:

 • Centrale (Automatyka wentylacji mechanicznej),
 • Detektory tlenku węgla CO,
 • Detektory gazu propan-butan LPG,
 • Tablica sygnalizacyjna „Nadmiar Spalin – Opuścić Garaż”,
 • Tablica sygnalizacyjna „Nadmiar Spalin – Nie Wchodzić”,
 • Przewody do wykonania instalacji okablowania systemu detekcji gazów toksycznych,
 • Koryta kablowe, przepusty, elementy montażowe przewodów itp.,
Zapytaj o te rozwiązanie

DETEKCJA GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH - DODATKOWE USŁUGI

Projekt

Projektując instalację systemu detekcji gazów CO i LPG należy uwzględnić następujące czynniki m.in.:

 • Wartości progów alarmowych,
 • Masa molowa gazu,
 • Temperatura gazu w odniesieniu do temperatury otoczenia,
 • Procesy zakłócające dyfuzję gazu w otaczającym powietrzu.

Projektowanie instalacji systemu detekcji gazów tlenku węgla CO i gazu propan-butan LPG wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Każdy z obiektów budowlanych posiada swoje cechy indywidualne, które wynikają z potrzeb jego użytkowników. Dlatego dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest prawidłowe rozmieszczenie w/w detektorów.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach oraz są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji systemu detekcji gazów tlenku węgla CO i gazu propan – butan LPG w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, w budynkach produkcyjno – magazynowych warsztatach samochodowych i stacjach diagnostyki pojazdów.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji systemu detekcji gazów tlenku węgla CO i gazu propan-butan LPG jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację systemu detekcji gazów tlenku węgla CO i gazu propan-butan LPG należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


DETEKCJA GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH

DETEKCJA GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH

Detekcja Gazów Wybuchowych

W kotłowniach, w halach magazynowych ogrzewanych promiennikami ciepła, w kuchniach hotelowych itp. podstawowym i najważniejszym zadaniem systemu detekcji gazów wybuchowych jest odcięcie dopływu paliwa gazowego do zagrożonego odcinka instalacji. Dotyczy to urządzeń zasilanych gazem metan, jak i gazem z butli propan-butan czyli LPG. W przypadku pojawienia się gazu i wcześniejszym wykryciu za pomocą detektora gazu, system powinien załączyć sygnalizację optyczną i dźwiękową. Następnie w przypadku przekroczenia drugiego progu alarmowego centralki sterującej, system detekcji gazów wybuchowych koniecznie musi zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do budynku.

                                                                                                                                            

Zastosowanie systemu detekcji gazów wybuchowych:

 • Kotłownie gazowe o mocy cieplnej powyżej 60 kW,
 • Kuchnie restauracyjne,
 • Kuchnie hotelowe,
 • Hale przemysłowe lub magazynowe wyposażone w nagrzewnice lub promienniki gazowe.

 

W skład każdej instalacji systemu detekcji gazów wybuchowych wchodzą:

 • Centrala sterująco - alarmowa,
 • Detektory gazów wybuchowych,
 • Sygnalizatory optyczno - akustyczne,
 • Zawór odcinający dopływ gazu do budynku,
 • Przewody do wykonania instalacji okablowania systemu detekcji gazów wybuchowych,
 • Koryta kablowe, przepusty, elementy montażowe przewodów itp.,
Zapytaj o te rozwiązanie

DETEKCJA GAZÓW TOKSYCZNYCH I WYBUCHOWYCH - DODATKOWE USŁUGI

Projekt

Projektując instalację systemu detekcji gazów wybuchowych należy uwzględnić następujące czynniki m.in.:

 • Rodzaj gazu wybuchowego,
 • Wartości progów alarmowych,
 • Masa molowa gazu,
 • Temperatura gazu w odniesieniu do temperatury otoczenia,
 • Procesy zakłócające dyfuzję gazu w otaczającym powietrzu.

Projektowanie instalacji systemu detekcji gazów wybuchowych wymaga dużej wiedzy technicznej oraz doświadczenia praktycznego. Każdy z obiektów budowlanych posiada swoje cechy indywidualne, które wynikają z potrzeb jego użytkowników. Dlatego dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa bardzo ważne jest prawidłowe rozmieszczenie w/w detektorów.

W zaproponowanych projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze technologie, sprzęty i materiały. Nasze projekty spełniają wymagania określone w aktualnych przepisach prawach, a jednocześnie są skuteczne, sprawne i bezawaryjne.

Realizacja, montaż

Jest to etap realizacji przygotowanego wcześniej projektu. Zatrudniamy doświadczonych i wysokiej klasy instalatorów, którzy od lat z powodzeniem zajmują się opracowywaniem i montażem instalacji systemu detekcji gazów wybuchowych w budynkach zamieszkania zbiorowego, w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach produkcyjno – magazynowych, w kotłowniach, w pomieszczeniach kuchennych hoteli i restauracji.

Wieloletnie doświadczenie, rzetelna obsługa, dysponowanie właściwym zapleczem technicznym i logistycznym, przekłada się na  terminową i profesjonalną realizację zleceń.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji systemu detekcji gazów wybuchowych jest prawidłowa i stała konserwacja. Powinna być ona prowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta tych urządzeń.

Instalację systemu detekcji wybuchowych należy regularnie poddawać okresowym przeglądom konserwacyjnym zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta. Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów. Nasi serwisanci są do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Działamy na terenie całego kraju.

więcej

OFERUJEMY SYSTEMY ZNANYCH PRODUCENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH


POMIARY ELEKTRYCZNE

POMIARY ELEKTRYCZNE

Celem wykonania pomiarów elektrycznych jest sprawdzenie i wyeliminowanie / usunięcie usterek instalacji i osprzętu, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji. Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych ma na celu przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ludzi i mienia.

Wykonując regularnie i systematycznie pomiary elektryczne możemy uniknąć porażenia, uszkodzenia urządzeń czy pożaru. 

W Polsce wybucha rocznie ponad 125 000 pożarów z czego ponad 6 000, to pożary pochodzące od niesprawnej instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

Podstawowe i najważniejsze pomiary jakie wykonujemy:

 • Pomiary rezystancji izolacji,
 • Oględziny dotyczące ochrony podstawowej i ochrony przeciwpożarowej,
 • Badanie ciągłości przewodów ochronnych,
 • Badanie skuteczności ochrony przeciw – porażeniowej (przy uszkodzeniu),
 • Próby działania urządzeń różnicowo – prądowych,
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • Pomiary rezystancji uziemień.
Zapytaj o te rozwiązanie