EKSPERTYZY I OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowe

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA

Firma NEXPOL S.C. oferuje pełen zakres usług związanych z projektowaniem systemów bezpieczeństwa elementów ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacje projektowe opracowywane są w oparciu o przepisy krajowe, Polskie Normy, normy zagraniczne, oraz zasady wiedzy technicznej.

W projektach uwzględniamy najskuteczniejsze rozwiązania inżynierskie oraz najnowsze i sprawdzone technologie, sprzęty i materiały.

Każda opracowywana przez Nas dokumentacja projektowa jest konsultowana i ostatecznie uzgadniania z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie opracowywania:

 • Projektów instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej SSP,
 • Projektów instalacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych DSO,
 • Projektów instalacji Systemów Wentylacji Pożarowej Oddymiającej i Strumieniowej garaż podziemny,
 • Projektów instalacji Systemów Wentylacji Pożarowej Oddymiającej poziome (korytarze) i pionowe (klatki schodowe) drogi ewakuacyjne w budynkach,
 • Projektów instalacji Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (Systemy Różnicowania Ciśnień) klatek schodowych i szybów windowych,
 • Projektów instalacji Systemów Oddymiania Grawitacyjnego,
 • Projektów instalacji Oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne,
 • Projektów instalacji Systemów detekcji tlenku węgla CO i gazu propan – butan LPG,
 • Projektów instalacji Systemów Detekcji Gazów Palnych w kotłowniach,
 • Projektów instalacji Przeciwpożarowego Wyłączniki Prądu PWP,
 • Projektów Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych i Gazowych;
 • Projektów instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne);
 • Opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla każdego rodzaju budynku.

 

Zapytaj o te rozwiązanie

Ekspertyzy Techniczne Stanu Ochrony Przeciwpożarowej

Ekspertyzy Techniczne Stanu Ochrony Przeciwpożarowej

W przypadku wystąpienia niezgodności warunków ochrony przeciwpożarowej budynku lub obiektu budowlanego, w których usunięcie jest niemożliwe ze względów techniczno – ekonomicznych, alternatywą dla rozwiązania problemu jest wykonanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej.

Głównym zadaniem opracowania w/w dokumentu jest spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku lub obiektu budowlanego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych.

Wykonanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej jest konieczne przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku / obiektu budowlanego.

 

W zakres opracowywanej Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej wchodzi:

 • Opracowanie dokumentacji oraz wniosku do PSP,
 • Przeprowadzenie procesu uzgodnienia ekspertyzy w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP,
 • Nadzór autorski,
 • Reprezentowanie inwestora w procesie uzgodnienia ekspertyzy w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP,
 • Dobór rozwiązań zastępczych i zamiennych.
 •  

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Dokument jakim jest Ocena Zagrożenia Wybuchem wykonuje się w przypadku, gdy w budynkach, obiektach budowlanych i pomieszczeniach prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

 

W zakres opracowywanej Oceny Zagrożenia Wybuchem wchodzi:

 • Analiza konieczności wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem,
 • Określenie czy pomieszczenie / pomieszczenia klasyfikowane są jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,
 • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
 • Określenie źródeł zapłonu, mogących spowodować wybuch,
 • Opracowanie zawierać będzie także przeprowadzenie niezbędnego audytu w zakresie wybuchowości na terenie zakładu, oraz podstawowe wskazania w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego ocenianych pomieszczeń,
 • Opracowanie dokumentów Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
 • Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 •  

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy Państwu pełen zakresie usług w zakresie opracowywania oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

UWAGA:
Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, oraz w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

 

W zakres opracowywanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wchodzi:

 • Przedmiot, zakres i cel opracowania,
 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,
 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru,
 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • Plany obiektów z uwzględnieniem graficznych danych w szczególności (powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, odległości od sąsiednich budynków, parametry pożarowe występujących substancji palnych, podział obiektu na strefy pożarowe, warunki ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, itp.).
   

Plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania

Plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania

Oferujemy Państwu kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie rozmieszczenia gaśnic i oznakowania budynku w znaki bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji. Wykonujemy plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, gaśnice, koce gaśnicze itp.) oraz plany oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego w oparciu o obowiązujące normy i zasady wiedzy technicznej.

Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru

Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru

Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru jest dokumentem uzupełniającym Projekt instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Zawiera on szczegółowy opis funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz zasady ich działania w przypadku wykrycia pożaru.

Ponadto Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru zawiera opracowanie tzw. „Matrycy Sterowań” wszystkich urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynku mogący mieć wpływ na rozwój pożaru (np. wentylacja pożarowa oddymiająca, wentylacja bytowa, klapy przeciwpożarowe, drzwi i bramy przeciwpożarowe, windy itp.).

 

W zakres opracowywanego Scenariusza Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru wchodzi:

 • Przedmiot, zakres i cel opracowania,
 • Opis charakterystyki pożarowej budynku,
 • Opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru dla danej strefy pożarowej,
 • Sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń użytkowych lub technologicznych,
 • Rozwiązania organizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń,
 • Opracowanie szczegółowej matrycy sterowań dla centrali systemu sygnalizacji pożarowej,
 • Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 •  

Audyt Stanu Ochrony Przeciwpożarowej

Audyt Stanu Ochrony Przeciwpożarowej

Audyt Stanu Ochrony Przeciwpożarowej polega na analizie istniejącego stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz ocenie zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. Po przeprowadzonej analizie budynku lub obiektu budowlanego, sporządzamy szczegółowy raport. W wyniku naszej analizy otrzymacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynku lub obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzonych niezgodności, bądź uchybień Audyt Stanu Ochrony Przeciwpożarowej jest rozszerzony o wytyczne określające w jaki sposób doprowadzić budynek do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i warunkami ochrony przeciwpożarowej.

 

Zakres Audytu Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obejmuje:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • Wyposażenie w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy,
 • Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji zgodnie z PN,
 • Warunki ewakuacji w budynku lub obiekcie budowlanym,
 • Procedury postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru bądź innego zagrożenia w budynku,
 • Ważność szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Odległości od budynków sąsiadujących,
 • Umiejscowienia hydrantów i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  dróg pożarowych i bram wjazdowych,
 • Regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
 • Weryfikację dokumentacji przeciwpożarowej,
 • Aktualności przeprowadzanych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych.

NADZORY I DORADZTWO TECHNICZNE

Nadzór

Nadzór

Firma NEXPOL S.C. oferuje pełen zakres usług związanych z nadzorem budynków i obiektów budowlanych, który polega na bieżącej analizie stanu bezpieczeństwa pożarowego, przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Podejmując z Nami stałą współpracę, wszystkie usługi związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową budynku zostaną przez Nas zapewnione.

Posiadamy i zatrudniamy certyfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej – inżynierów inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, specjalizujących się w różnych dziedzinach branży zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

Przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

Oferujemy Państwu usług w zakresie przygotowania inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną PSP.

 

W zakres powyższej usługi wchodzi:

 • Sprawdzenie i weryfikacja projektów z wymaganiami przepisów – techniczno- budowlanych i przeciwpożarowych,
 • Optymalizację rozwiązań projektowych,
 • Udział w naradach i koordynacjach,
 • Sprawdzenie i weryfikacja dokumentacji powykonawczych sporządzonych przez wykonawców,
 • Udział w przeprowadzaniu prób i testów zadziałania urządzeń przeciwpożarowych,
 • Współpracę w przygotowaniu końcowego protokołu odbiorczego przez PSP,
 • Uczestnictwo przy odbiorach Państwowej Straży Pożarnej.

 

Szkolenia

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia przeciwpożarowe, których celem jest zaznajomienie pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru.

Szkolenia prowadzimy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych, pokazów użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych.

 

Nasz zespół składa się z czynnych strażaków, którzy posiadają niezbędną wiedzę popartą doświadczeniem.

Ćwiczenia ewakuacyjne

Ćwiczenia ewakuacyjne

Firma NEXPOL S.C. świadczy również usługi w zakresie prowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych i próbnych ewakuacji, których celem jest przeszkolenie pracowników z zakresu ewakuacji w trakcie wystąpienia zagrożenia pożarowego lub terrorystycznego.

Z każdego przeprowadzonego ćwiczenia ewakuacyjne i próbnej ewakuacji, sporządzamy raport / sprawozdanie zawierające wnioski z przebiegu ćwiczeń. Na podstawie wniosków opracowywane są zalecenia dla zarządcy budynku, zmierzające do poprawy warunków ewakuacji.

 

Nasz zespół składa się z czynnych strażaków, którzy posiadają niezbędną wiedzę popartą doświadczeniem.


SYMULACJE POŻAROWE

Symulacje CFD

SYMULACJE POŻAROWE

Firma NEXPOL S.C. oferuje Państwu wykonanie symulacji pożarowej przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów za pomocą programu CFD. Analiza ma na celu określenie i dokonanie oceny, czy projektowany system wentylacji pożarowej oddymiającej strumieniowej i kanałowej jest skuteczny. Ponadto symulacja CFD ma zweryfikować, czy w wymaganym czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych, występują warunki umożliwiające bezpieczną ewakuację, a także czy zapewnione są warunki umożliwiające bezpieczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

Zapytaj o te rozwiązanie

Próby z ciepłym dymem

Próby z ciepłym dymem

Oferujemy Państwu wykonanie / przeprowadzenie testu zadymienia za pomocą generatora dymu dla instalacji Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej i dla instalacji Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (Systemu Różnicowania Ciśnień).

Wytwornica VULCAN 5000 produkuje dym przez odparowanie oleju w temperaturze od 300 do 400°C, co zapewnia jego podgrzanie (powstaje „ciepły dym”). Wyprodukowany dym jest koloru białego, niebrudzący i nietoksyczny.

 

Główne cele zastosowania prób / testów z ciepłym dymem:

 • Wykonanie prób odbiorowych dla Państwowej Straży Pożarnej,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Oddymiania Grawitacyjnego,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Wentylacji Pożarowej Oddymiającej,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Wentylacji Pożarowej Strumieniowej,
 • Przeprowadzenie testów Systemu Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła (System Różnicowania Ciśnień),
 • Sprawdzenie szczelności instalacji lub stref dymowych (kurtyn dymowych),
 • Sprawdzenie prawidłowego zadziałania Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
 • Weryfikację poprawności przyjętych założeń w symulacji rozwoju pożaru,
 • Sprawdzenie i weryfikacji scenariuszy pożarowych.

 

Raport z przeprowadzonych prób zadymienia ciepłym dymem

Raport z przeprowadzonych prób zadymienia ciepłym dymem

Wszystkie wykonane testy zadymienia są przez Nas dokumentowane poprzez wykonywanie dokumentacji filmowej oraz zdjęciowej. Wykonywany szczegółowy raport zawiera najważniejsze etapy prób, wraz z komentarzem dotyczącym czasu zadziałania urządzenia. 

Raport z przeprowadzonych prób / testów zadymienia ciepłym dymem zawiera wszystkie materiały zdjęciowe, które ukazują w jaki sposób i w jakim czasie zadziałał dany system przeciwpożarowy. Wykonany Protokół z prób zadymienia jest dokumentem, który potwierdza lub zaprzecza wynikom z przeprowadzonych wcześniej symulacji komputerowych dla danego obiektu.